• Informacje ogólne
  • Statut
  • Strategia na lata 2006 - 2011

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia w Ustroniu zostało założone na zebraniu założycielskim w dniu 15.09.2004 r.

 

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana we właściwym Sądzie posiada osobowość prawną.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

 

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

 

1. Wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozbudową infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej w Ustroniu,

2. Wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem funkcji turystycznych Ustronia,

3. Promocja walorów turystycznych i uzdrowiskowych Ustronia,

4. Promocja oferty sportowej, kulturalnej i rozrywkowej Ustronia,

5. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do stworzenia lepszych warunków do uprawiania sportów rowerowych, narciarstwa biegowego sportów ekstremalnych i innych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej,

2. Ścisłą współpracę z producentami usług turystycznych, instytucjami i organizacjami turystycznymi w kraju i za granicą, 3. Prowadzenie promocji miasta poprzez działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową,

4. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem systemu promocji atrakcji miasta,

5. Opracowanie planu współpracy z mediami przy realizacji projektów promujących miasto,

6. Prace nad koncepcją stworzenia cyklicznych imprez sportowych, imprez kultury masowej, festiwali które przyciągałyby regularnie duże ilości turystów i które mogły by się stać „wizytówką” miasta,

7. Organizacja imprez sportowych, artystycznych, imprez kultury masowej, koncertów i festiwali,

8. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem jednolitego systemu oznakowania miasta,

9. Uczestnictwo w działaniach mających na celu integrację organizacji i instytucji turystycznych oraz ponadlokalną promocję, tworzenie i rozwój produktów turystycznych w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński,

10. Pozyskiwanie funduszy do realizacji w/w projektów.

 

DANE STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

 

ADRES                  43-450 Ustroń, ul. Rynek 2


ZARZĄD      

          

Andrzej Nowiński – Prezes

Czesław Matuszyński – Członek Zarządu

Roman Zwias – Członek Zarządu 

                                
WPIS DO KRS        Nr 0000223437      Data wpisu: 8.12.2004 r.  
REGON                  072932101                                      
NIP                       548-242-72-76

 

zał. do uchwały z 29.11.2004r. - TEKST JEDNOLITY - uwzględniający zm. z 29.11.2004r.

 

S T A T U T

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia w Ustroniu i w dalszej części statutu zwana jest „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana we właściwym Sądzie posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem pożytku publicznego i będzie pełniło również funkcje Lokalnej Organizacji Turystycznej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

 

§ 2

 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie może posługiwać się emblematem i proporcem, wyróżniającym je wśród innych organizacji.

2. Emblemat i proporzec zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

 

§ 4

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozbudową infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej w Ustroniu.

2. Wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem turystyki uzdrowiskowej w Ustroniu.

3. Wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem funkcji turystycznych Ustronia.

4. Promocja walorów turystycznych i uzdrowiskowych Ustronia.

5. Promocja oferty kulturalno-rozrywkowej Ustronia.

6. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do powstania Domu Zdrojowego

7. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do stworzenia lepszych warunków do uprawiania sportów rowerowych, narciarstwa biegowego, narciarstwa zjazdowego, sportów wodnych, sportów ekstremalnych i innych.

8. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców miasta, kuracjuszy i gości.

9. Dbałość o ochronę środowiska.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.

2. Ścisłą współpracę z producentami usług turystycznych, instytucjami i organizacjami turystycznymi w kraju i za granicą. 3. Prowadzenie promocji miasta poprzez działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową.

4. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem systemu promocji atrakcji miasta.

5. Opracowanie planu współpracy z mediami przy realizacji projektów promujących miasto.

6. Prace nad koncepcją stworzenia cyklicznych imprez sportowych, imprez kultury masowej, festiwali które przyciągałyby regularnie duże ilości turystów i które mogły by się stać „wizytówką” miasta.

7. Organizacja imprez sportowych, artystycznych, imprez kultury masowej, koncertów i festiwali.

8. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem jednolitego systemu oznakowania miasta.

9. Uczestnictwo w działaniach mających na celu integrację organizacji i instytucji turystycznych oraz ponadlokalną promocję, tworzenie i rozwój produktów turystycznych w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński.

10. Pozyskiwanie funduszy do realizacji projektów wymienionych w paragrafie 4.

11. Opracowanie programu zachęcania inwestorów do realizacji projektów wymienionych w paragrafie 4.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom i komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 należą do kompetencji Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 7

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

 

§ 8

 

1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie ( z zastrzeżeniem ust 2 i 3 ),obywatele polscy i cudzoziemcy (bez względu na miejsce zamieszkania),które popierają cele stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w działaniach zmierzających do realizacji tych celów.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia ale bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na postawie pisemnej deklaracji kandydata.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 10

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 8 ust. 2 i 3,

2) prawo zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia,

3) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnie płacić składki członkowskie,

4) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i nie naruszać solidarności organizacyjnej.

 

§ 12

 

1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest nieodpłatnie, za wyjątkiem członków zatrudnionych w celu prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

2. Za szczególnie duży wkład pracy członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

 

§ 13

 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.

2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,

c) śmierć członka.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwał w sprawach określonych w ust. 2 p. b) i ust. 3 Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawach o których mowa w ust. 2 p. b) i ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 14

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości oraz udziela ewentualnej innej pomocy finansowej.

3. Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,

c) śmierć członka.

d) a w stosunku do osób prawnych:

• otwarcia wobec tej osoby postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

• utraty przez tą osobę osobowości prawnej

4. Wykluczenie członka wspierającego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

5. Przed podjęciem uchwał, w sprawach określonych w ust. 3 lit.b) i ust. 4, Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

6. Od uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 3 lit.b) i ust. 4, członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

§ 15

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 18

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

2. Wybór władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania są:

a) zwyczajne

b) nadzwyczajne

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

b) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego oceny działalności finansowej Stowarzyszenia,

c) udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia i zatwierdzenie planu finansowego na rok następny,

e) wybór Zarządu Stowarzyszenia,

f) wybór Komisji Rewizyjnej,

g) uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

h) ustalenie wysokości składki członkowskiej,

i) nadawanie członkostwa honorowego,

j) ustanowienie i nadawanie wyróżnień i odznak honorowych,

k) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach wniesionych przez władze Stowarzyszenia lub członków.

4. Porządek Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowych członków odpowiednich władz na czas do odbycia Walnego Zebrania.

 

§ 20

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:

a) wniosku Komisji Rewizyjnej,

b) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków,

3. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie później jak do końca czerwca każdego roku lub po otrzymania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 21

 

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków Stowarzyszenia, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 

§ 22

 

1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego.

3. Z Walnego Zebrania sporządzony jest pisemny protokół, do którego dołączona jest lista obecności.

 

§ 23

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. W przypadku, gdy zarząd składa się z dwóch lub większej ilości członków do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu z tym wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy pełni prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.

3. Zasada łącznego działania dwóch członków Zarządu dotyczy także zaciągania przez Stowarzyszenie zobowiązań majątkowych.

 

§ 24

 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy lub inny rodzaj umowy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Zarządu Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa, umowę w imieniu Stowarzyszenia zawiera z nim upoważniony przez Walne Zebranie pełnomocnik względnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 25

 

1. Do kompetencji i obowiązku Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,

b) przygotowanie projektu planu finansowego na każdy rok działalności Stowarzyszenia

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzania jego majątkiem,

d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

e) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu,

f) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywania praw wspólnika i akcjonariusza w Spółkach z udziałem Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbierze się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. Wszelkie uchwały zapadają zgodnie z treścią §18, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos prezesa lub osoby prowadzącej z jego upoważnienia posiedzenie Zarządu.

 

§ 26

 

1. Każdy członek zarządu i pozostałych władz Stowarzyszenia zobowiązany jest po przyjęciu mandatu sumiennie i pilnie spełniać swe obowiązki.

2. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Zarządu lub pięciokrotna (nie kolejna) nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku absencja, powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia.

3. W przypadku jeżeli w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się, Zarząd wystąpi z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania , które podejmie stosowną zmianę w składzie Zarządu.

 

§ 27

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawach udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. W przypadku jeżeli w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej pomniejszy się, odpowiednio stosuje się §26 ust. 3 statutu względnie Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, które w drodze tajnych wyborów uzupełni jej skład.

 

§ 28

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

 

§ 29

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne, Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c) dochodów z własnej działalności i organizowanych odpłatnie imprez,

d) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f) ofiarności publicznej.

 

§ 30

 

1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2) Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) Działalność organizatorów turystyki 63.30.A

b) Działalność pośredników turystycznych 63.30.B

c) Działalność agentów turystycznych 63.30.C

d) Działalność turystyczna pozostała 63.30.D

e) Reklama 74.40.Z

f) Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.A

g) Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.34.Z

h) Działalność agencji informacyjnych 92.40.Z

i) Działalność związana ze sportem, pozostała 92.62.Z

j) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.72.Z

3) Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

 

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 

§ 31

 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Likwidatorem jest Zarząd z tym, że Walne Zebranie może wyznaczyć innego likwidatora.

3. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa uchwala Walnego Zebrania dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Statut niniejszy uchwalony został na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 15.09.2004 roku.

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA W LATACH 2006-2011

 

Opracowanie: Andrzej Nowiński

Współpraca merytoryczna: Bogdan Kasperek ; Maciej Nowiński

 

pobierz załącznik

 

strategia stowarzyszenia - logo